Förstelärare specialpedagogiskt stöd Höglandsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Höglandsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning
Höglandsskolan är en F-9 skola med ca 470 elever och 60 personal. Skolans kunskapsresultat är mycket höga likväl som elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero.

Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil. Sedan många år är skolan en kommunal skola i Stockholm stad. Höglandsskolan har många traditioner som genomsyrar läsåret och i vissa av dem visar man upp sitt arbete för hela skolan. Det kan vara genom en klassföreställning, den så kallade Samlingen, musikframträdande, föredrag/tal eller utställning av ett arbete eleverna gjort. Detta arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och ger erfarenhet att agera framför publik.
Skolan har mycket hög andel behörig personal, lärare och på fritidspersonal. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knutarna och nära till kommunikationer.

Arbetsbeskrivning

Förstelärare
I rollen som förstelärare specialpedagogiskt stöd på Höglandsskolan arbetar du tillsammans med skolans tre förstelärare. Tillsammans planerar och genomför ni utvecklingsarbete i av skolledningen prioriterade övergripande utvecklingsområden för skolan som utförs inom ramen av befintlig lärartjänst.
Du har också ett uttalat ansvar att arbeta för ett vardagligt utvecklingsarbete för ledning och stimulans och extra anpassningar för åk F-9:s personal.

Speciallärare
Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare, specialpedagog och övriga elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar samt extra anpassningar, för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot lärare, övriga pedagoger, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen. Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen. Om du har specialpedagogexamen och har erfarenhet och kompetens att arbeta som speciallärare enligt beskrivningen ovan är du välkommen att söka.
Specifika kvalifikationer för förstelärartjänsten finner du nedan.

Erfarenhet:
- Vi ser gärna att du har arbetat minst 3 år som speciallärare eller likande befattning.
- Erfarenheter att leda utvecklingsarbete på hela skolan.
- Systematiskt arbeta utifrån skolverkets direktiv för ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt SPSM:s modell för tillgänglig lärmiljö.
- Systematiskt utvärdera och analysera sitt eget arbete såväl som att stötta personalen att hitta egna enkla sätt att utvärdera och analysera sitt arbete.
- Bekväm att verka i digitala miljöer såväl för elevstödjande arbete som för dokumentation och utredningar.
- Bidra positivt i elevhälsoteamets främjande och förebyggande arbete.

Meriterande:
- Om du har uttalad kompetens i att arbeta metodiskt med bildstöd för hela skolan.
- Om du har uttalad kompetens i att arbeta metodiskt med språkutveckling för hela skolan.
- Vidimerad insats som förstelärare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
- Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
- Du har en förmåga att ta egna initiativ och driva på egna processer.
- Du är prestigelös och lösningsorienterad.

 

Skolverkets kvalifikationer för karriärtjänster:
Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor. Kraven utgör en miniminivå att du:
- är legitimerad lärare (bifogas ansökan)
- kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet (vidimerat av närmsta chef/tidigare chef, bifogas ansökan)
- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla sin egen och andras undervisningen med goda resultat
- även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Ytterligare kvalifikationer för karriärtjänster från Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad:
Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme. De ska utifrån beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:

  • att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat
  • att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling
  • en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära
  • kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet
  • att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet


I din ansökan önskar vi att du kortfattat beskriver hur du skulle vilja bidra till ovanstående uppdrag och kravställningar samt synliggöra via bilagor att du:
- är legitimerad lärare
- kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet (vidimerat av närmsta chef/tidigare chef, i ett mejl eller undertecknat dokument)

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 2024-08-12
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2024/1044
Kontakt
  • Kenneth Wielinder, 076-1243204
Opublikowane 24.02.2024
Termin ostateczny wysłania podania 03.04.2024
Wymagania legitymacji
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Udostępnij